SỐ KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY BAN HÀNHNGÀY HIỆU LỰC
Quyết định số 391/QĐ-UBNDQuyết định số 391/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.06/02/2024
68/QĐ-BQLQuyết định ban hành quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng tại Ban Quản lý các KCN11/06/2018
82/2018/NĐ-CPQuy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế22/05/2018
04/2018/QĐ-UBNDQuyết định ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh BRVT18/01/2018
3502/QĐ-UBNDBan hành đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài06/12/2017
10562/UBND-VPTriển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.30/10/2017
34/2017/TT-BTNMTQuy định về thu hồi, xử ý sản phẩm thải bỏ04/10/2017
31/2017/TT-BTNMTBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường27/9/2017
82/2018Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
22/5/2018
24/2017/TT-BTNMTThông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường01/9/2017
Luật số: 72/2020/QH14Luật bảo vệ môi trường 202017/11/2021
08/2022/NĐ-CPNĐ hướng dẫn luật BV môi trường10/01/2022
02/2022/TT-BTNMTThông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường10/01/2022Phụ lục kèm theo
112/2020/NĐ-CPNghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức18/9/2020
12/VBHN-BTNMT văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày 28/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường28/3/2022
3037/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN BRVT30/9/202230/9/2022
1717/QĐ-UBND Uỷ quyền quản lý lao động nước ngoài làm việc tại VN14/6/2022