Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP  ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;

          Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

          Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

          Căn cứ thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ các quy định của pháp luật khác liên quan đến chế độ báo cáo,

Ban Quản lý các KCN đã hệ thống các báo cáo định kỳ để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nắm bắt, tra cứu, cập nhật và thực hiện báo cáo đảm bảo đầy đủ. Các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện chế độ báo cáo định kỳ các loại báo cáo cụ thể như sau:

1. Báo cáo tháng (Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo):

– Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp.

– Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

– Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

– Báo cáo vốn đầu tư thực hiện.

– Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư.

– Báo cáo hoạt động thương mại.

– Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kho bãi).

2. Báo cáo quý (trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo):

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại nhà thầu (nếu có)

3. Báo cáo 6 tháng:

– Báo cáo tình hình thay đổi lao động (trước ngày 25 tháng 5 đối với báo cáo 06 tháng đầu năm và ngày 25 tháng 11 đối với báo cáo 06 tháng cuối năm)

– Báo cáo tình hình tai nạn lao động (trước ngày 05 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm)

4. Báo cáo năm (Ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo).:

– Báo cáo tài chính

– Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động (trước ngày 10 tháng 01 của năm sau)

– Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa

– Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

– Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp.

– Báo cáo hoạt động thương mại.

– Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kho bãi).

– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư.

– Báo cáo dự kiến tình hình hoạt động của các dự án trong các KCN (trước ngày 15 tháng 11 hàng năm).

Việc thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật là trách nhiệm của doanh nghiệp, đề nghị  các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời gian. Ban Quản lý các KCN sẽ đưa vào danh sách các doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo và  trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ phòng Quản lý Doanh nghiệp – 02543.522563 để được hướng dẫn. 

Biểu mẫu báo cáo đăng tải tại : bấm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button