Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Print Friendly, PDF & Email
Đánh giá bài viết này

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.  Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 22/04/2021 về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu: Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham gia thi đua; xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí thi đua, tạo ra những đột phá, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

Với các nội dung thi đua như sau:

– Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

– Thi đua thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn của UBND tỉnh với các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử.

– Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành.

– Thi đua trong công tác tuyên truyền, tham gia chung tay thực hiện CCHC của các tổ chức, cá nhân.

– Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button