Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành  Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Thông tư quy định chi tiết các Điều 61, 62, 63, 64 và một số Điều tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thông tư có 09 Điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2021 thay thế Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Theo hướng dẫn, Ban Quản lý phải thực hiện cập nhật các quy định liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thương mại, xây dựng, lao động, môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý./.

 

-Trúc Chi-

 

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button