Giới thiệu một số Luật sửa đổi có hiệu lực từ năm 2021

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Trong thời gian vừa qua, Quốc hội đã ban hành sửa đổi, thay thế nhiều Luật có quy mô, tác động lớn liên quan đến chính sách thu hút đầu tư đối với Doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Một số điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 là: 1) Qui định thêm 07 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp, trong đó có đối tượng cấm lá cán bộ, công chức, viên chức; 2) Về địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên Doanh nghiệp kèm theo; 3) Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng; 4) Quy định cụ thể về quyền biểu quyết của Doanh nghiệp nhà nước trong vấn đề thay đổi tỉ lệ vốn trong DNNN; 5) Bãi bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông; 6) Rút ngắn thời hạn thông báo về việc Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 3 ngày.

Thứ hai, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 trừ quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020. Theo đó, Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.

Một số điểm đáng chú ý là Luật Đầu tư 2020 đã có điều chỉnh, sửa đổi về một số vướng mắc, chồng chéo với một số Luật khác. Cụ thể vướng mắc: tại khoản 2 Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 39/2019/QH14, quy định cụ thể hơn cho từng đối tượng về thời điểm thực hiện dự án trước hay sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Luật Đầu tư 2020 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp./.

-Trúc Chi-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button