Chuyển đổi số Trong KCN

STTTrích yếuSố/ ngày VBCơ quan ban hànhGhi chú
1Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.16719/UBND-VP - 28/11/2023] UBND tỉnhtải về
2Kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu[65/KH-STTTT - 07/11/2023] Sở TTTTtải về
3 triển khai Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu[212/KH-UBND - 10/10/2023]UBND tỉnhtải về
4 phổ cập nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 202313079/UBND-VP - 26/09/2023] UBND tỉnhtải về
5 Công văn V/v triển khai Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. [1953/STTTT-CĐSBCVT - 21/09/2023]Sở TTTTtải về
6 QĐ ban hành kế hoạch chuyển đổi số 2023180/QĐ-BCĐ - 06/07/2023]UBND tỉnhtải về
7Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 202517/NQ-CPChính phủtải về
8Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 202517/NQ-CPChính phủtải về
9Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 202517/NQ-CPChính phủtải về
10Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư50/NQ-CPChính phủtải về
11Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020Thủ tướngtải về
12Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021Thủ tướngtải về
13Nghị quyết của BCH ĐB tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính02-NQ/TU ngày 28/5/2021Tinh ủytải về
14 Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021UBND tỉnhtải về
15KH Xây dựng và triển khai Thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý và vận hành, và khai thác hạ tầng KCN”.15/KH-BQL ngày 10/5/2021BQLKCNtải về