Chuyển đổi số Trong KCN

STTTrích yếuSố/ ngày VBCơ quan ban hànhGhi chú
1Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 202517/NQ-CPChính phủtải về
2Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư50/NQ-CPChính phủtải về
3Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020Thủ tướngtải về
4Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021Thủ tướngtải về
5Nghị quyết của BCH ĐB tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính02-NQ/TU ngày 28/5/2021Tinh ủytải về
6 Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021UBND tỉnhtải về
7KH Xây dựng và triển khai Thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý và vận hành, và khai thác hạ tầng KCN”.15/KH-BQL ngày 10/5/2021BQLKCNtải về