báo cáo của bql các kcn

SỐ HIỆUTRÍCH YẾU NỘI DUNG BÁO CÁOGHI CHÚ
125/BC-BQL ngày 24/9/2021Báo cáo nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm, Kế hoạch tháng 10 xem chi tiết